top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

1.1. Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve ayrılmaz birer parçasını oluşturan ekleri (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır),

(i) bir yanda Göl Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, No:18-18A Sapanca/SAKARYA adresinde mukim 22054324192 vergi kimlik numaralı Yavuz Kaya (Sapanca Villa Suite Otel ve Restoran – bundan böyle “otel” olarak anılacaktır)

Telefon : 90 552 215 04 54

E-posta : info@sapancavillasuite.com

(ii) diğer yanda https://sapanca-villa-suite.hotelrunner.com/bv3 (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) üzerinden rezervasyon yapmak suretiyle bilgilerini beyan eden kişi(ler) (bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar dahilinde akdedilmiştir.

1.2. Sözleşme’de Yavuz Kaya ve Müşteri ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2: KONU

Bu Sözleşme’nin konusu, Otel’in İnternet Sitesi, telefon veya başkaca bir uzaktan iletişim vasıtası ile satışını yaptığı Otel’de konaklama hizmetinin, Müşteri tarafından belirlenen tarih aralıkları dahilinde rezervasyon yapılarak satın alınması ile Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerinin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince belirlenmesine ilişkindir.

MADDE 3: BEDEL VE ÖDEME KOŞULLARI

3.1. Sözleşme konusu konaklama hizmetine ilişkin bilgiler ile vergiler dahil toplam bedel (bundan böyle “Sözleşme Bedeli” olarak anılacaktır) ve ödeme şekli İnternet Sitesi’nde, ödeme gerçekleşmeden önce, ilgili sayfada yer almaktadır. Sözleşme Bedeli’ne yalnızca İnternet Sitesi’nde ve kayıt/ rezervasyon belgesinde belirtilen konaklama hizmetleri ve konsept dahilinde belirtilen hizmetler dahil olup; belirtilenlerin dışında kalan her türlü mal ve hizmet ekstra olarak ücretlendirilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, sayılanlarla sınırlı olmaksızın Müşteri’nin Sözleşme Bedeli’ne dahil olan konaklama hizmetleri dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, yapacağı her türlü harcama, ulaşım ve kapsam dışı olan diğer tüm mal ve hizmetler ile bunlara ilişkin vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülükler Sözleşme Bedeli dışındadır ve Müşteri tarafından ayrıca ödenecektir.

3.2. Müşteri, Madde 3.1’de belirtilen ödeme yükümlülüklerine ilave olarak, Otel tarafından herhangi bir zamanda bildirilecek olan faiz, vade farkı, masraf, kur farkı ve her ne ad altında olursa olsun diğer ödemeleri yerine getirmekle yükümlüdür.

3.3. Müşteri, Sözleşme kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini (Sözleşme Bedeli dahil) kredi kartıyla mail order yöntemiyle ve web sitesinde mevcut banka hesap numarasına havale ile gerçekleştirecektir. Müşteri rezervasyon gerçekleştirdikten 2 saat sonra toplam tutar tahsil edilecektir. Döviz cinsinden gerçekleşen rezervasyonlar anlık olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre tahsil edilecektir. Müşterinin rezervasyon için sisteme girdiği isim ile mail order yöntemiyle ödeme yaptığı kredi kartı üzerindeki isimin aynı olması gerekmektedir. Rezervasyon sahibi ile ödeme yapılmak istenen kredi kartındaki isim farklı olması halinde otel tarafından rezervasyon iptal edilecektir. Bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.

3.4. Müşteri, Sözleşme Bedeli’ni ve -var ise- belirtilen diğer ödemelerin tamamını rezervasyon kaydı esnasında gerçekleştirmekle yükümlü olup; eksik veya zamanında yapılmayan ödemeler söz konusu ise, konaklama hizmetine ilişkin rezervasyon işlemi kesinleşmeyecek ve satış gerçekleşmeyecektir.

3.5. Sözleşme uyarınca yapılan rezervasyon kapsamında düzenlenecek fatura, Müşteri tarafından ödemenin yapılmasını takiben, Müşteri tarafından belirtilen fatura adresine düzenlenir. Müşteri tarafından fatura adresi bölümü ya da açıklama alanı boş bırakılmış ise, fatura Müşteri’nin iletişim bilgilerinde belirtilen adrese düzenlenir. Fatura, elektronik fatura olarak düzenlenir, müşterinin bildirdiği adrese e-posta olarak gönderilir. Konaklama süresince, Müşteri tarafından Sözleşme Bedeli dışında kalan mal ve hizmet satın almalar ve harcamalar dahil Sözleşme kapsamında doğan diğer ödeme yükümlülüklerine ilişkin fatura ise, Müşteri’nin Otel’den çıkış tarihinde, yine elektronik fatura olarak düzenlenerek müşterinin bildirdiği adrese eposta olarak gönderilir, müşterinin talep etmesi halinde çıkış anında faturanın yazıcı çıktısı elden de teslim edilir. İşbu Madde kapsamında faturanın, adresin yanlış olması ya da sair nedenlerle teslim edilememesinden Yavuz Kaya sorumlu değildir.

3.6. Sözleşme kapsamında yapılacak ödemelerden döviz cinsinde belirtilmiş olanlar, Müşteri tarafından ilgili döviz cinsinden veya ödeme tarihinde geçerli olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak yapılabilecektir.

3.7. Sözleşme kapsamında ortaya çıkabilecek iadeler, Otel’in Sözleşme kapsamında herhangi bir nedenle doğmuş olan alacaklarından mahsup edilerek, Yavuz Kaya tarafından rezervasyon sırasında kullanılan kredi kartına veya banka hesabına yapılacaktır.

MADDE 4: İPTAL, DEĞİŞİKLİK VE REZERVASYONA İLİŞKİN DİĞER İŞLEMLER

4.1. Aksi Sözleşme’de açıkça belirtilmedikçe, Sözleşme kapsamında yapılan rezervasyonlara ilişkin değişiklik taleplerinin ve iptallerinin info@sapancavillasuite.com adresi üzerinden Otel’e bildirilmesi gerekmektedir. Müşteri’nin Otel’in 90 552 215 04 54 numaralı telefonunu arayarak değişiklik veya iptal talebi bildirmesi halinde yine Göl Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, No:18-18A Sapanca/SAKARYA adresinden bildirim yapması adına gerekli yardım ve destek verilecektir.

4.2. Müşteri, rezervasyon iptali/ değişikliği durumlarında aşağıdaki hüküm ve şartların uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder:

a. Müşteri’nin Otel’e giriş tarihine 72 saat (3 gün) kalaya kadar yapılan iptallerde, Sözleşme Bedeli’nin %40’ı Müşteri’ye iade edilir. Bununla birlikte Müşteri, kendisinin veya birinci derecede akrabalarının en az 10 (on) gün istirahat gerektiren rahatsızlıklarını ve/ veya bu kişilerin ölümlerini ve/ veya Otel’de konaklamasını engelleyecek nitelikteki bir mücbir sebep halinin varlığını resmi bir belge ile belgelemesi hali dışında herhangi bir nedenle Otel'e giriş tarihine 72 saat (3 gün) günden daha az bir süre kala yapacağı iptallerde Sözleşme Bedeli’nin tamamından sorumlu olup Otel’den her ne ad altında olursa olsun Sözleşme Bedeli dahil herhangi bir iade, hak, alacak ve tazminat talebinde bulunamaz. Döviz cinsi üzerinden yapılan tahsilatlarda, rezervasyon günü geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kuruna göre hesaplanarak iade gerçekleştirilir.

b. Müşteri, herhangi bir nedenle rezervasyon tarihleri dahil konaklama/ rezervasyon koşullarında bir değişiklik talep eder ise, bu değişiklik talebi, talebin Otel'e giriş tarihine 72 saat (3 gün) kalaya kadar bildirilmesi ve Otel’in değişikliğe müsait olması kaydıyla işleme alınabilecektir, aksi halde mevcut rezervasyon koşulları geçerli olmaya devam edecektir. Otel, işbu Bent’te belirtilen süreye uygun olarak kendisine bildirilen değişiklik taleplerini, takdir hakkı münhasıran kendisine ait olmak üzere değerlendirerek mümkün olduğu ölçüde gerçekleştirecektir. İşbu Bent uyarınca konaklama/ rezervasyon koşullarında yapılacak değişiklikler dolayısıyla doğabilecek varsa ek bedeller, değişiklik işleminin yapıldığı tarihte Müşteri tarafından ödenecektir; aksi halde değişiklik gerçekleştirilmeyecektir; rezervasyon koşullarında yapılacak değişiklikler dolayısıyla bedel azalıyor ise müşterinin kredi kartına fark tutarı kadar bedel iadesi yapılacaktır. Rezervasyon işleminin hangi tarihte tamamlandığına bakılmaksızın, Otel'e giriş tarihine işbu Bent’te belirtilenden daha kısa bir süre var ise, Otel, Müşteri tarafından talep edilecek değişiklikleri gerçekleştirmeme hakkını saklı tutar. Müşteri’nin, Otel’e giriş öncesinde rezervasyon tarihlerinde herhangi bir nedenle değişiklik talep etmesi halinde, rezervasyon indirimli veya erken rezervasyon olarak yapılmış olsa dahi değişikliğe konu tarihlerde geçerli olan liste fiyatları geçerli olur.

c. Müşteri’nin Otel’e giriş tarihinde, Otel'e ulaşamayacağına ilişkin yazılı bir bildirimde bulunmaksızın ve/veya Sözleşme uyarınca rezervasyon iptali gerçekleştirmeksizin giriş yapmaması durumunda, Otel, Müşteri adına yapılmış tüm rezervasyonları Otel’e giriş saatinden 24 (yirmidört) saat geçmesi itibariyle iptal etme hakkına sahiptir. Otel tarafından yapılan iptal ve/veya Müşteri tarafından bildirilsin veya bildirilmesin Müşteri’nin Otel’e girişindeki gecikmeler dolayısıyla, Müşteri, Otel’den her ne ad altında olursa olsun Sözleşme Bedeli’nin tamamı veya gecikme nedeniyle konaklanmayan sürelere tekabül eden kısmı dahil herhangi bir iade, hak, alacak ve tazminat talebinde bulunamaz. Bununla birlikte, Müşteri’nin kendisinin veya birinci dereceden akrabasının ölümü, kazaya uğraması, ağır hastalığı veya Otel’de konaklamasını engelleyecek nitelikteki mücbir sebep hallerinin varlığının resmi bir belge ile belgelemesi halinde, Sözleşme uyarınca konaklanmayan sürelerin bedelleri iade edilir.

d. Müşteri, Otel’den rezervasyon süresinin bitiş tarihinden önceki bir tarihte çıkış yapmak istemesi ve/ veya Sözleşme konusu konaklama hizmetini kısmen veya tamamen kullanmaması halinde, Sözleşme Bedeli’nin tamamından sorumlu olup; Otel’den her ne ad altında olursa olsun Sözleşme Bedeli dahil herhangi bir iade, hak, alacak ve tazminat talebinde bulunamaz. Bununla birlikte, Müşteri’nin kendisinin veya birinci dereceden akrabasının ölümü, kazaya uğraması, ağır hastalığı veya Otel’de konaklamasını engelleyecek nitelikteki mücbir sebep hallerinin varlığının resmi bir belge ile belgelemesi halinde, Sözleşme uyarınca konaklanmayan sürelerin bedelleri iade edilir.

e. Otel gerekli gördüğü durumlarda Müşteri’ye bilgi vermek kaydıyla rezervasyonu kısmen veya tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Müşteri iptal halinde ve yapılan değişikliği kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal ederek, Sözleşme uyarınca konaklanmayan sürelerin bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

MADDE 5: SÖZLEŞME KONUSU KONAKLAMA HİZMETİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

5.1. Konaklama/ rezervasyon şekli ve koşulları, Otel’e giriş-çıkış tarihleri, konaklayacak kişilerin isimleri, konaklamanın yapılacağı tesis-oda tipi ile rezervasyona ilişkin diğer bilgiler, Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını oluşturan kayıt/ rezervasyon belgesinde yer almaktadır. Bu bilgiler rezervasyon yapıldığı anda Müşteri’nin bildirmiş olduğu adrese e-posta ile iletilir.

5.2. Müşteri, Otel tarafından herhangi bir şekilde ilan edilen veya kendisine bildirilen kurallara, konaklama süresince uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Otel’e giriş günü, varış saati ne olursa olsun odalara yerleşme en erken saat 14.00’de gerçekleşecek; çıkış günü ise Otel’den ayrılış saatine bakılmaksızın odalar en geç saat 12.00’de boşaltılacaktır.

5.4. Müşteri, Otel’e giriş tarihinde, herhangi bir nedenle geç bir saatte giriş yapması ve/ veya Otel’den çıkış tarihinde, herhangi bir nedenle erken bir saatte çıkış yapılması dolayısıyla, Yavuz Kaya’dan her ne ad altında olursa olun Sözleşme Bedeli dahil herhangi bir iade, hak, alacak ve tazminat talebinde bulunamaz.

5.5. Otel’e giriş sırasında kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Kayıt/rezervasyon işlemindeki yanlış/ eksik beyan ve/veya kayıttan dolayı doğacak bedel farkı, Otel’e giriş sırasında Müşteri’den tahsil edilecektir.

5.6. Çocuk indirimleri ebeveyn ile aynı odada konaklamalarda geçerlidir. Çocuklu ailelerin rezervasyonlarında Müşteri tarafından beyan edilen çocuk yaşı dikkate alınır. Ancak çocuğun kimlikteki yaşı ile kayıt/ rezervasyon işleminde beyan edilen/ kayıt altına alınan yaşı arasında fark tespit edilir ise, bundan dolayı doğacak bedel farkı, Otel’e giriş sırasında Müşteri’den tahsil edilecektir.

5.9. Müşteri, rezervasyonda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır. Müşteri, konaklama süresini uzatmak ister ise, bu yöndeki talebini Otel’e bildirecek ve bu talep Otel tarafından kabul edilirse ise, uzatılan tarihlere ilişkin ödemeyi gerçekleştirerek konaklama süresini uzatabilecektir.

5.10. Müşteri, konaklama hizmetin ifasına ilişkin şikayetlerini, yazılı olarak Otel yetkililerine bildirecektir. Aksi halde şikayete konu ilgili hizmetin, Sapanca Villa Suite tarafından ayıpsız, kusursuz, eksiksiz ve zamanında sunulduğunu kabul etmiş sayılacaktır. Dolayısıyla Müşteri, şikayetçi olduğu halde şikayete konu ilgili hizmeti Otel yetkililerine bildirmeksin kullanmaya devam etmesi halinde, şikâyet konusu hizmete ilişkin ikame hizmet, bedel iadesi veya ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan diğer taleplerde bulunamaz.

5.11. Bayram, yılbaşı ve benzeri durumlarda sanatçılı olarak ilan edilerek satılan konaklamalarda, Sapanca Villa Suite herhangi bir nedenle (sanatçının hastalanması gibi) sanatçı değişikliği yapma hakkına sahiptir.

5.12. Müşteri, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi (kredi kartı bilgileri dahil paylaşmış olduğu bilgilerin yanlış veya yanıltıcı olması da dahil olmak üzere) dolayısıyla her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu nedenlerle, Yavuz Kaya’ya karşı yöneltilebilecek her türlü hak, alacak, maddi/manevi zarar-ziyan ve tazminat talebinden Yavuz Kaya’yı beri kılacağını ve Sapanca Villa Suite’in her türlü zararını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13. Müşteri’nin kredi kartı ile ödemeyi tercih etmesi halinde, kredi kartı bilgilerinin güvenliğine ilişkin teknik koruma tedbirleri bulunmakla birlikte Müşteri’nin kullandığı bilgisayarda bulunan virüs gibi zararlı yazılımlar dolayısıyla ve/veya Otel’in kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle üçüncü kişiler tarafından şifrelerin/bilgilerin ele geçirilmesi ve/veya sistemden yetkisiz işlem yapılması dahil herhangi bir nedenle Müşteri’nin uğrayabileceği zararlardan Yavuz Kaya’nın herhangi sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 6: SÜRE, SONA ERME / FESİH

6.1. Sözleşme, Sözleşme konusu konaklama hizmetinin Müşteri tarafından satın alındığı tarihte yürürlüğe girecek olup, rezervasyon süresinin bitiş tarihinde kendiliğinden sona erecektir.

6.2. Sapanca Villa Suite, Müşteri’nin Sözleşme uyarınca belirlediği tarih aralığında, Sözleşme konusu konaklama hizmetini sunacaktır. Sapanca Villa Suite’in bu yükümlülüğünü haklı bir neden olmaksızın hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi durumunda, Müşteri, Sözleşme’yi yazılı bir bildirim ile feshedebilir. Bu durumda, Yavuz Kaya, tahsil ettiği Sözleşme Bedeli’nin konaklama hizmetinin sunulamadığı sürelere tekabül eden kısmını, Sözleşme kapsamında herhangi bir nedenle doğmuş olan alacaklarından mahsup ederek, fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde Müşteri’ye iade edecektir.

6.3. Sapanca Villa Suite, Müşteri’nin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi ifa etmemesi ve/veya iyi niyet kurallarına uygun davranmaması, bir suç işlemesi ve/veya bulaşıcı bir hastalığının bulunması da dahil olmak üzere sayılanlarla sınırlı olmaksızın haklı bir nedenin varlığı halinde, Müşteri’ye yazılı bir bildirimde bulunarak Sözleşme’yi derhal feshedebilir.

6.4. Sapanca Villa Suite’in haklı bir nedenle veya Müşteri’nin haklı bir neden olmaksızın Sözleşme’yi feshetmesi halinde, Müşteri, Yavuz Kaya’dan her ne ad altında olursa olsun Sözleşme Bedeli dahil herhangi bir iade, hak, alacak ve tazminat talebinde bulunamaz.

6.5. Sapanca Villa Suite, Sözleşme konusu konaklama hizmetinin ifasının herhangi bir nedenle imkânsızlaştığı durumlarda (mücbir sebep durumları dahil), ilgili durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Müşteri’ye yazılı olarak veya herhangi bir kalıcı veri saklayıcısı ile bildirerek Sözleşme’yi feshedebilir, bu durumda tahsil ettiği Sözleşme Bedeli’nin konaklama hizmetinin sunulamadığı sürelere tekabül eden kısmını, Sözleşme kapsamında herhangi bir nedenle doğmuş olan alacaklarından mahsup ederek bildirim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde Müşteri’ye iade edecektir.

6.6. Sapanca Villa Suite , Sözleşme’yi haklı bir neden bulunmaksızın feshederse, tahsil ettiği Sözleşme Bedeli’nin konaklama hizmetinin sunulamadığı tarihlere tekabül eden kısmını, Sözleşme kapsamında herhangi bir nedenle doğmuş olan alacaklarından mahsup ederek, fesih bildiriminin Müşteri’ye ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde Müşteri’ye iade edecektir.

6.7. Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi/ feshedilmesi halinde, Yavuz Kaya’nın Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sona erme/ fesih öncesinde doğmuş bulunan alacaklarını Müşteri’den tahsil/ talep etme hakkı saklıdır.

 

MADDE 7: DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Sözleşme’yi imzalayamamış/ elektronik olarak onaylayamamış olsa dahi, Müşteri’nin İnternet Sitesi, katalog, ilan, kalıcı veri saklayıcısı veya başka bir yolla Sözleşme’ye erişiminin mevcut olması dolayısıyla Müşteri’nin ödemeyi gerçekleştirmesi halinde rezervasyonu Sözleşme’deki hüküm ve şartlara tabi olacaktır.

7.2. Sözleşme’de imzası bulunmayan/ Sözleşme’yi onaylamayan ancak Sözleşme’ye konu konaklama hizmetinden yararlanan diğer kişiler de Sözleşme’de imzası bulunan/ Sözleşme’yi onaylayan kişinin yanında kendilerinin de Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Sapanca Villa Suite, Sözleşme’de imzası bulunan/ Sözleşme’yi onaylayan kişiden her ne ad altında olursa olsun talep edebileceği ödemeler için, takdir hakkı münhasıran kendisine ait olmak üzere konaklama hizmetinden yararlanan diğer kişilere de başvurma hakkına sahiptir.

7.3. Taraflar’dan her biri, edindiği diğer Taraf’a ait ve/ veya ilişkin teknik, ticari, idari, mali ve hukuki her türlü bilginin, Sözleşme kapsamında “Gizli Bilgiler” olarak kabul edileceğini, bu Gizli Bilgiler’i özenle koruyacağını, sır olarak saklayacağını ve gizli tutacağını; Gizli Bilgiler’i her ne nedenle olursa olsun, hiçbir suretle, yetkili makamların talepleri hariç olmak üzere, bizzat ve/veya üçüncü kişiler aracılığıyla, herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağını, ifşa etmeyeceğini, alenileştirmeyeceğini, kullanmayacağını ve/veya kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Madde kapsamındaki yükümlülükler, Sözleşme’nin sona ermesi halinde dahi süresiz şekilde geçerli ve yürürlükte kalacaktır.

7.4. Mücbir sebepler, Sözleşme’nin yürürlük tarihinden sonra, Taraflar’ın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın, Taraflar’ın kontrolü dışında ortaya çıkan ve Taraflar’ın Sözleşme’nin yürürlük tarihinde makul surette öngöremeyecekleri ve sonuçlarını makul masraflarla önleyemeyecekleri ve/veya zaman kaybetmeksizin engellemeyecekleri olaylardır. Mücbir sebep halleri, terör, salgın hastalıklar, karantina kısıtlamaları, grev-lokavt, savaş, sel, yangın da dahil olmak üzere işbu Madde uyarınca mücbir sebep sayılabilecek diğer olaylardır. Taraflar’dan hiçbiri, mücbir sebepler nedeniyle Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesinden veya ifa etmekte gecikmesinden sorumlu olmayacaktır.

7.5. Müşteri, önceden Sapanca Villa Suite’in yazılı onayını almaksızın, Sözleşme’yi ve Sözleşme’den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini (rezervasyonu dahil), kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici şekilde, üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte, Sapanca Villa Suite, önceden Müşteri’nin yazılı onayını almaksızın, Sözleşme’den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici şekilde, üçüncü kişilere devir/ temlik etme hak ve yetkisine sahiptir.

7.6. Aksi Sözleşme kapsamında açıkça öngörülmediği sürece Sözleşme kapsamındaki bildirimler, yazılı şekilde yapılacak ve kişisel olarak sunulacak veya ulaştığına dair yazılı teyit alınan faks mesajı ya da elektronik posta ile veya ücreti önceden ödenmiş taahhütlü ya da iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla, Taraflar’ın Madde.1’de belirtilen adreslerine veya diğer Taraf’ça yazılı olarak bildirilen başka bir adrese gönderilecektir. Müşteri, Madde 1’de belirtilen adresinin tebligat adresleri olduğunu, tebligat adresindeki değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren derhal ve fakat en geç 2 (iki) gün içinde, Sapanca Villa Suite’e bildirmediği sürece, bu adrese yapılacak bildirimlerin hukuken geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya şartının hükümsüz, geçersiz veya icra edilemez olduğuna karar verilmesi, bu durumun tespit edilmesi veya hüküm ve şartlarının eksik olması halinde, Sözleşme’nin diğer hüküm ve şartları tamamen yürürlükte kalacaktır. Böyle bir durumda, Sözleşme, ilgili hüküm ve şart Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve uygulanacaktır.

7.8. Sözleşme, Taraflar'ın bu konudaki tüm anlaşmasını teşkil eder ve Sözleşme’nin konusuyla ilgili olarak Taraflar arasında yapılmış olan önceki tüm sözleşme, anlaşma, mutabakat, müzakere, vaat, koşul, teklif, uzlaşma, beyan ve taahhütlerin (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere) yerine geçer ve bunları sona erdirir.

7.9. Müşteri, Sözleşme’nin akdinden/ uygulanmasından doğan tüm uyuşmazlık ve ihtilaflarda, Sapanca Villa Suite’in ticari defter, bilgisayar, kayıt ve diğer bilgi ve belgelerinin geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini; Sapanca Villa Suite’i yemin teklifinden ber'i kılacağını ve işbu Madde’nin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.10. Sözleşme, Türk hukukuna tabi olacak ve Türk hukukuna göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin akdi ve/ veya uygulanmasından doğan tüm uyuşmazlıkların ya da ihtilafların çözümünde yasal parasal sınırlamalara uygun olarak, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne/ Tüketici Mahkemeleri’ne başvurulabilecektir.

7.11. Müşteri tarafından Sözleşme konusu konaklama hizmetine ilişkin bilgiler (Sözleşme konusu konaklama hizmetinin nitelikleri, bedeli, ödeme ve iade şartları, ifası da dahil olmak üzere) hakkında, internet sitelerindeki ilgili sayfalar, kayıt/ rezervasyon) belgesi ve herhangi bir kalıcı veri saklayıcısı üzerinden edinilen ön bilgilendirmeler, Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Müşteri, Sözleşme konusu konaklama hizmetine ilişkin bilgiler (Sözleşme konusu konaklama hizmetinin nitelikleri, bedeli, ödeme ve iade şartları, ifası da dahil olmak üzere) hakkındaki ön bilgilendirmeyi, internet sitelerindeki ilgili sayfalar, kayıt/ rezervasyon belgesi ve herhangi bir kalıcı veri saklayıcısı üzerinden edindiğini, Sözleşme dahil yazılı olan tüm hususların bir nüshasını elektronik ortamda veya başka bir kalıcı veri saklayıcısı üzerinden aldığını, bunları okuyup bilgi sahibi olduğunu ve Sözleşme dahil yazılı olan tüm hususlara elektronik ortamda veya başka bir kalıcı veri saklayıcısı üzerinden onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Sapanca Villa Suite 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni


Sapanca Villa Suite Otel ve Restoran (Bundan sonra “Sapanca Villa Suite” olarak anılacaktır) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

a) Veri Sorumlusu Sapanca Villa Suite olarak kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b) İşlenen Kişisel Veriler KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:
Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, T.C Kimlik numarası, beraberindeki misafir adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, İletişim Bilgileri: Adres, Telefon numarası, e-posta adresi, Finansal Bilgileri: Banka hesap bilgileri, Özel Nitelikli Kişisel Veriler, Fotoğraf, Sağlık durumu ve ilaç kullanım bilgisi, Diğer: Oda numarası, Araç plaka bilgisi, Sigara kullanım bilgisi, Alerjen Durumu Bilgisi

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verileriniz, Konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, Sapanca Villa Suite’in satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi, Sapanca Villa Suite tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması, Sapanca Villa Suite ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi, Sapanca Villa Suite tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir. Kişisel verileriniz, Sapanca Villa Suite’in hizmetlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir. Özel nitelikli kişisel verileriniz, hizmet sunulacak kişinin kimlik doğrulamasının yapılabilmesi ve SPA masaj hizmeti ile cilt bakım hizmetlerinin sağlıklı şekilde sunulabilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebep uyarınca misafirin açık rızası alınarak işlenecektir.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır: İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacaktır. Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir. İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. Otelde bırakılan ve unutulan eşyaların teslim edilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketi ile paylaşılacaktır. Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir: İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi. Online satış platformları, turizm acenteleri, organizasyon firmaları, fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, çözüm ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi.

f) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu ’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “Göl Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, No: 18-18A Sapanca/SAKARYA” adresindeki şirketimize bizzat gelerek, sapancavillasuite@hs02.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@sapancavillasuite.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

g) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Sapanca Villa Suite, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

h) Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Sapanca Villa Suite kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir Aydınlatma Metninin en güncel haline https://www.sapancavillasuite.com/tr/kvkk/ adresinden ulaşılabilecektir.

SAPANCA VİLLA SUİTE OTEL VE RESTORAN ÇEREZ POLİTİKASI

Sapanca Villa Suite Otel (Bundan sonra “Otel” veya “Şirket”) olarak, internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuatına (“KVK Mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi için azami hassasiyeti göstermekte ve internet sitemiz aracılığıyla çerez kullanmakta olduğumuzu belirtmek isteriz. İşbu Çerez Politikasının amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.sapancavillasuite.com internet sitesinin (“Site”) Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından ziyaret edilmesi ile elde edilen çerezlerin, türleri ve kullanım amaçları hakkında ilgili sizleri bilgilendirmektir.

Çerez Nedir?

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda (“cihaz”) saklanan söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak sağlayan çoğunlukla harf veya sayılardan oluşan küçük metin dosyalarıdır.

 

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Çerezler vasıtasıyla Site üzerindeki kullanım ve ziyaret alışkanlıklarınız, oturum bilgileriniz, geçmiş işlemleriniz ve gezinme bilgileriniz işlenmektedir.

Çerezler Hangi Yöntemle Toplanmakta ve Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

• Şirket olarak, günlük dosyalar, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığımız çerezlerden oluşan kişisel verilerinizi, KVK Mevzuatına uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla işlemekteyiz:

• Site ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sağlayabilmek amacıyla Site üzerinde gezinme bilgileriniz işlenmekte, bu amaç ile sınırlı olarak üçüncü kişilerle paylaşılmakta ve güvenli olarak saklanmaktadır.

• Tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla geçmiş işlemleriniz depolanmaktadır.

• Pazarlama izniniz dikkatinde size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, Site’nin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amaçlarıyla, Site üzerinde gezinme bilgileriniz ve/veya Site üzerindeki kullanım geçmişiniz izlenebilmektedir.

• Site’nin nasıl kullanıldığını analiz etmek ve Siteyi kullanım deneyiminizi iyileştirmek amaçlarıyla işlevsel ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

• İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla reklam çerezleri kullanılmaktadır. Bu şekilde, Site’yi kullandığınızda size daha uygun içerikler, kişiye özel kampanya ve ürünler sunulmakta ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunulmamaktadır. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Şirket, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak farklı yöntemlerle toplanan bilgileri veya farklı zamanlarda Site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

 

Hangi Çerez Türleri Kullanılmaktadır?

Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Aşağıda Sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz:

Zorunlu (Temel) Çerezler: Sitenin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Örneğin, sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır. Bu çerezlerin devre dışı bırakılması hizmet ve özelliklerin kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.

Kalıcı Çerezler: Site’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan ve tarayıcılar vasıtasıyla tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Bu tür çerezler, yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesini daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

Oturum Çerezleri: Siteyi ziyaretiniz süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezler, kişisel veri içermezler ve kişisel verilerin internette aktarılma ihtiyacını azaltmaya yardım eder. Bu çerezleri silebilir veya kullanılmalarını engelleyebilirsiniz; ancak, bu çerezlerin devre dışı bırakılması, Site performansının düşmesine ve kullanıcı deneyiminizin kısıtlanmasına neden olabilir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler: Siteye nereden bağlandığınız, Site üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi Siteyi nasıl kullandığınızın izlenmesi dâhil olmak üzere, Siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanılan çerezlerdir.

Reklam Çerezleri: Site üzerinde sizin ilgi alanlarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun içerikler sağlamamıza yardımcı olan çerezlerdir.

Flash Çerezleri: Sitede yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerezlerdir. Google Analytics • İşlevi: İzleme / Analiz • Kullanılma Amacı: Performans ve kullanıcı deneyimini artırmak için, siteye gelen ziyaretçi hareketlerini farklı açılardan ölçümlemek ve analiz etmek.

• Çalışma Yöntemi: www.sapancavillasuite.com sitesi içerisinde hangi ekranlarda gezindiğiniz ve neler yaptığınız hakkında isimsiz (anonim) toplu veriler sağlar.

• Çerez Türü: Üçüncü Parti, Kalıcı ve Oturum çerezleri Google Adwords

• İşlevi: Siteler Arası İzleme

• Kullanılma Amacı: Gezinme davranışlarınızdan yola çıkılarak, reklamlarımızın size özel, kişiselleştirilmiş olarak gösterilebilmesi.

• Çalışma Yöntemi: Ziyaretçiler hakkında, Sapanca Villa Suite web sitesinden önce ve sonra ziyaret edilen siteler gibi isimsiz (anonim) bilgiler sağlar.

• Çerez Türü: Üçüncü Parti, Kalıcı ve Oturum çerezleri Sky 3.14

• İşlevi: İzleme / Analiz

• Kullanılma Amacı: Planlanan kampanyalara ait verimliliği arttırmak, kullanıcı profiline göre farklı reklam iletişimleri (yeniden pazarlama vb.) sunmak, gelecek planların oluşturulmasında fayda sağlamak amacıyla siteye gelen ziyaretçiler hakkında bilgi toplamaktır.

• Çalışma Yöntemi: sapancavillasuite.com sitesine gelen kullanıcıların coğrafi (konum) ve teknik bilgileri (ip, cihaz, browser, işletim sistemi vb.) geliştirilen adserver yazılımı ile sağlanmaktadır.

• Çerez Türü: Üçüncü Parti, Kalıcı ve Oturum çerezleri Setrow

• İşlevi: Siteler Arası İzleme

• Kullanılma Amacı: Gezinme davranışlarınızdan yola çıkılarak, reklamlarımızın size özel, kişiselleştirilmiş olarak gösterilebilmesi.

• Çalışma Yöntemi: Ziyaretçiler hakkında, Sapanca Villa Suite web sitesinden önce ve sonra ziyaret edilen siteler gibi isimsiz (anonim) bilgiler sağlar.

• Çerez Türü: Üçüncü Parti, Kalıcı ve Oturum çerezleri Çerez Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz? Sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir; tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde, Sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz; ancak, Site’nin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir, kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.

AdobeAnalytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr TR

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin,

• işlenip işlenmediğini öğrenme,

• işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz. Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle, “Göl Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, No:18 Sapanca/SAKARYA” adresindeki otelimize bizzat gelerek, kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

sapancavillasuite@hs02.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, (varsa) tarafınızca daha önce Sapanca Villa Suite’e bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@sapancavillasuite.com adresine elektronik posta göndererek, veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

bottom of page